เกี่ยวกับเรา

ประวัติ บริษัท

บริษัท ทีเคไอจี โซลูชั่น จํากัด เกิดจากการร่วมงานของผู้ที่มีประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพทาง

สายงานด้านไอที และ อิเล็กทรอนิกส์ โดยทีมงานมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี 

โดยทางบริษัทได้มองเห็นการเติบโตในงานด้านสาย Information Technology , Electronics 

ที่ทำงานควบคู่กัน และสัมพันธ์กัน ตลอดจนงานด้านระบบความปลอดภัย CCTV 

และงานด้านพลังงานทดแทน  บริษัทจึงได้มีนโยบาย และแผนทางธุรกิจ ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

การให้คำปรึกษา วางแผน ผลิต ติดตั้ง จนถึงติดตามผล