บริการของเรา

        Information Technology & Networking

 

         บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

    1. บริการด้านบุคคลากรประจำสถานที่, เป็นครั้งคราว
    2. บริการด้านคลาวด์ และความปลอดภัยของเครือข่าย
    3. งานออกแบบแอพลิเคชั่น ระบบต่างๆ ทั้งWeb Application, Agent app รวมถึงการจัดการระบบฐานข้อมูล
    4. งานออกแบบ และดูแลระบบเครือข่าย
    5. งานออกแบบ เดินสาย ทั้งระบบ (ไยแก้วนำแสง, แลน, ไฟฟ้า, โทรศัพท์)
    6. งานบริการบำรุงรักษาเครื่อง และระบบ
    7. งานวางแผน และติดตั้งซอฟแวร์
    8. ออกแบบ และติดตั้งรวมระบบของฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง
    9. ออกแบบ ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของห้องServer และห้องควบคุม (ระบบสำรองไฟ,  ปรับอากาศ, ป้องกันอัคคีภัย, ควบคุมการเข้าออก)
   10. บริการด้านอื่นๆ

 

 •  อิเล็กทรอนิกส์ และ ไฟฟ้า

 

             1. ออกแบบชุดควบคุม Microprocessor , PLC, Arduino, Raspberry Pi
             2. ออกแบบควบคุม Software
             3. ออกแบบระบบ Android, iOS
             4. งานออกแบบวงจรทั้งระบบ
             5. ชุดควบคุม ระบบปรับอากาศ
             6. ชุดควบคุม Solar Cell
             7. ระบบป้ายส่องสว่าง และ ป้ายแสดงผล
             8. ระบบสำรองไฟฟ้า

 

                                                            

 •  CCTV                                                                

       1. ออกแบบ และ ติดตั้ง

    2. งานตรวจเช็คระบบ

    3. งาน Preventive Maintenance
                                      

 

Image Description CCTV Service

บริการด้านระบบความปลอดภัย CCTV

Image Description Electronics and Electricity Service

บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า

Image Description Information Technology Service

บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Image Description Program Development

บริการด้านโปรแกรมระบบ

Image Description Network Service

บริการด้านเครือข่าย